Beyond prémium fogfehérítés

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA:

Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék,”) szervezője a Poncz Dental Kft. a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”. (Székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 83. 1, telephelye: 1095 Budapest, Soroksári út 1. 4 lph. 2.em.2.).

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:
2023. 04. 15. 7:00 – 2023. 05. 15. 23:59.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: recepcio@ponczdental.hu

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a Szervező telephelyén (1095 Budapest, Soroksári út 1. 4. lph. 2. em. 2.), előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

A Szervező által lebonyolított Játékok nem rendszeres, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerülnek lebonyolításra, mely időtartam a játékos számára egyértelműen megismerhető.

A kampány során a Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

 

A JÁTÉK MENETE:

A Játék az Instagramon zajlik. A Poncz Dental Kft. Instagram oldalán (instagram.com/ponczdentalbudapest/).

A Játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki

 • beköveti a Poncz Dental Instagram oldalát,
 • az eredeti poszt alatt kommentben megjelöl két embert.

A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

A játék leírása: Egy nyereményjáték azok számára, akik a fenti pontokat teljesítik.

A Játék lezárulta után a feltételeket teljesítő Játékosok közül a Szervező 2023. 05. 18-án sorsolás útján választja ki az 1 fő nyertest, és a 2 fő pótnyertest, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

A nyeremény: Beyond prémium fogfehérítés kezelés 1 főre.

A nyeremény értéke 88.000 Ft, amely készpénzre nem váltható. A nyeremény nem átruházható, és a felhasználási idő: 2023.06.30.

A nyeremény igénybevételének helyszíne: Poncz Dental Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 1. 4. lph. 2. em. 2.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül Instagram posztban és kommentben értesíti a Szervező.

 

SORSOLÁS ÉS ÉRTESÍTÉS:

A nyertes és a pótnyertesek kisorsolása véletlenszerűen, számítógépen történik. A sorsolásra 2023.05.18-án 11:00 órakor kerül sor.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a Játékos által megadott adatok nem valósak, az elérhetőségek nem léteznek, a nyertes Játékos nem teljesítette a feltételeket vagy nem járul hozzá személyének nyilvánosságra hozatalához továbbá képi-videós anyagok készítéséhez, majd annak publikálásához a Poncz Dental Kft. online felületein, annak helyébe pótnyertes lép. Amennyiben az első pótnyertes sem felel meg a megadott feltételeknek, annak helyébe a második pótnyertes lép. Amennyiben a kisorsolt nyertes és a pótnyertesek sem felelnek meg a Játék szabályzatának, úgy a nyeremény nem kerül átadásra, a Játék nyertes nélkül zárul.

A Szervező a sorsolás tényét és a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 48 órán belül az Instagram oldalán, a nyertes megjelölésével teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg az Instagram profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben a nyertes Játékos, a poszt értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező joggal értesíti a sorsoláson kisorsolt Pótnyertest, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre.

A Nyertes, a Nyereményét a sorsolástól számított leghamarabb 3. munkanapot követően veheti igénybe. Pótnyertes esetén az újra sorsolást követően az előbb leírtak érvényesek.

 

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG:

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, valós Instagram profillal és valós email címmel rendelkezik. Amennyiben a Nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Játékból ki vannak zárva a Poncz Dental Kft. dolgozói, illetve a dolgozói kapcsán a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért a Szervező, a platform folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező, a platform működési és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos, vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

 

A JÁTÉK IDŐ ELŐTTI BEFEJEZÉSE:

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai-, vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

A JOGI ÚT IGÉNYBEVÉTELE:

A Résztvevők és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi, vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Poncz Dental Kft. Instagram oldalának a BIO részében elérhető. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes Játékos által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK:

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – Instagram ID, érvényes e-mail cím, telefon és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Szervező közzé tegye Instagram oldalán.

A képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48. §. alapján a Nyertes önkéntesen, térítésmentesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy róla képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön a nyeremény átadásakor és a nyereményként meghatározott fogászati kezelés alatt. A készült anyagokat a Szervező határozatlan ideig felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja online közösségi felületein, weboldalán, hírlevelekben a Szervező népszerűsítése céljából.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

A Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Személyes adatok kezelője: Poncz Dental Kft.

A Szervező a Promóciós Játék lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe: Poncz Dental Instagram menedzser: Pozsgai Dóra, +36 30 949 1100, dora.pozsgai@gmail.com

Adatkezelés helye: a Szervező és az Adatfeldolgozó székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 83. 1, a sorsolás és nyeremény igénybevételének helye: 1095 Budapest, Soroksári út 1. lépcsőház, 2. emelet, 2. Kapucsengő: 12

Érintett személyek jogai: Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

A Játékos jogosult a személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta, vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 • Instagram ID
 • Vezeték- és keresztnév
 • Email cím
 • Telefonszám

Az érintettek köre: a játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken: recepcio@ponczdental.hu

 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

 

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:

Játékos jogosult arra, hogy Játékosra vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST:

Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen rá ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Játékos és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Játékos jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy a Játékos kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Játékost a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Játékost.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasjellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek egyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

EGYÉB ADATTOVÁBBÍTÁS:

Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelő elektronikus reklámüzenetekkel/újabb nyereményjátékok és akciók továbbítása céljából keresse meg.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szerződéses Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék nem az Instagram által szervezett, illetve nem az Instagram által szponzorált. A játékban résztvevők ezzel elfogadják az Instagram használati szabályzatát. A Szervező a nyereményjáték szabályzatban a rendelkezéseket irányadónak jelölték meg.

Execution time and Memory usage

PointExecution time (seconds)Usage memory (bytes)Database queries
By themeTotal (WP+Plugins+Theme)By themeTotal (WP+Plugins+Theme)By themeTotal (WP+Plugins+Theme)
THEME START-0.424-31 506 504-76
After load theme required files0.0450.468353 04831 859 552076
After WP INIT actions-1.483-49 258 280-119
After Theme Init0.0731.511416 37649 321 60811130
Before Theme HTML output0.0731.511416 81649 322 04811130
BODY start0.2541.6922 714 98451 620 21693212
Before Page Header0.2581.6962 730 64851 635 88094213
After show menu0.3181.7562 774 34451 679 57699218
Before Page content0.321.7582 779 91251 685 144100219
After Page content0.3461.7842 997 64851 902 880106225
After Footer0.3541.7923 029 99251 935 224108227
After Theme HTML output0.3621.83 052 08851 957 320115234
WP PAGE OUTPUT END-1.806-51 989 712-237